Gweledigaeth

Mae gennym ni weledigaeth gref a chadarn fod gan bob plentyn yr hawl cynhenid i ddysgu gyda’r pwyslais ar ddarparu awyrgylch ble gall ein disgyblion ddatblygu’n addysgiadol, yn ddiwylliannol, yn gymdeithasol ac yn gorfforol. Credwn mai rôl pob aelod o staff yw sicrhau fod pob plentyn yn teimlo’n abl a thalentog a’u bod yn cael y cyfle i ddysgu mewn awyrgylch diogel a chartrefol ei naws.

Mae ein diwylliant, ein treftadaeth a’n hanes fel Cymry yn ganolog i’r cwricwlwm a ddarperir a’r nod yw trwytho’r disgyblion er mwyn sicrhau eu bod yn ymfalchio yn eu Cymreictod. Mae pwysigrwydd byw bywyd iach a phryderon amgylcheddol yn ogystal â hybu dinasyddiaeth fyd-eang i gyd hefyd yn themâu cyfoes sydd yn agos iawn at ein calonnau. Ein dyhead yw sicrhau fod Cymry’r dyfodol yn rhoi mwy o bwyslais ar y themâu hynny.

Credwn mai hanfod dysgu yw datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar blant i sicrhau bywyd o iechyd, llewyrch a boddhad. Y nod yw rhoi ymdeimlad o hunanwerth i’r plant, sbarduno eu chwilfrydedd i holi cwestiynau a rhoi’r arfau iddyn nhw allu ateb y cwestiynau hynny’n gydag annibyniaeth gynyddol.

‘O’r fesen derwen a dyf’

yw arwyddair yr ysgol hon a’r nod yw cyd-weithio’n effeithiol gyda’r diben o gyfeirio pob plentyn tuag at y brig uchaf posibl.