E-ddiogelwch

Gemau Cyfrifiadurol ac Apiau

Fel rhan o’r Wythnos Gwrth-Fwlio yn yr ysgol, rydym yn canolbwyntio’n benodol ar E-Ddiogelwch eto eleni. Yn ystod gweithgareddau’r wythnos, daeth i’n sylw fod nifer o blant yn chwarae gemau sydd yn anaddas ar gyfer eu hoedrannau gyda rhai hyd yn oed yn cyfaddef eu bod yn chwarae gemau sydd â thystysgrif o 18+ h.y. bod disgwyl iddyn nhw fod yn 18 mlwydd oed neu’n hŷn i’w chwarae.

Mae hon yn broblem enfawr ar hyn o bryd ac mae’n cael ei egluro’n fanylach yn y stori yma o’r newyddion y llynedd.

http://news.sky.com/story/police-threat-over-children-playing-adult-games-10365773

Rydym yn ymwybodol fod posibilrwydd cryf y bydd ‘technoleg’ yn amlwg iawn ar restr Nadolig eich plant eleni gyda nifer yn gwneud cais am ddyfeisiau megis ‘consoles’ ac e-lechi. Yn ogystal, bydd nifer yn holi am y gemau cyfrifiadurol diweddaraf. O ystyried hyn, dyma ychydig wefannau defnyddiol i’ch cynorthwyo i sicrhau fod eich plant yn chwarae ac yn defnyddio’r hyn sydd yn addas ar eu cyfer.

BE WEBSMART

http://www.bewebsmart.com/ipod-ipad-iphone/how-to-restrict-apps-by-rating/

Mae’r wefan uchod yn wych gan ei fod yn disgrifio’r gwahanol oedrannau awgrymedig a ddefnyddir gan iTunes. Mae’r wefan hefyd yn egluro sut i addasu’r gosodiadau (‘settings’) ar ddyfeisiau megis iPad neu iPhone er mwyn cyfyngu’r math o apiau y mae modd eu lawr lwytho ar y ddyfais dan sylw yn ogystal â’r hyn y mae modd iddyn nhw ei weld wrth ddefnyddio’r ddyfais i chwilio’r rhyngrwyd.

PEGI (PAN EUROPEAN GAME INFORMATION)

http://www.pegi.info/

Os ydych chi’n defnyddio Google Play i lawrlwytho apiau neu’n prynu gemau ar gyfer unrhyw ‘console’ megis y PS4, y Wii U neu’r XBOX, yna bydd pob gêm/ap gydag oedran awgrymedig gan PEGI. Mae’r symbolau yn edrych fel hyn:

COMMON SENSE MEDIA

www.commonsensemedia.org

Mae’r wefan uchod yn arbennig o dda os ydych am weld os yw apiau neu gemau penodol yn addas ar gyfer eich plentyn. Mae hefyd yn cynnig yr un gwasanaeth ar gyfer ffilmiau, rhaglenni teledu, llyfrau a.y.b.

Gwefannau defnyddiol eraill

https://www.saferkid.com/app-reviews-for-parents

https://www.internetmatters.org/advice/apps-guide/

https://www.net-aware.org.uk/#

https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/online-safety/

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Ddiogel 

Rydym yn dathlu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Ddiogel yn yr ysgol. Mae’n ddyddiad pwysig yn y flwyddyn academaidd. Mae’r byd digidol yn datblygu’n gyflym ac mae E-Ddiogelwch yn dod yn bwnc trafod sydd yn codi’n ddyddiol yn ein dosbarthiadau.

Er mwyn eich cefnogi i gadw’ch hunain a’ch teulu yn ddiogel yn eich gweithgareddau ar-lein, mae’n bleser gennym i rannu ‘Canllaw E-Ddiogelwch Clwstwr Glantaf’ gyda chi. Bu cynrychiolwyr o bob ysgol gynradd sydd yn bwydo Ysgol Gyfun Glantaf, ynghyd â chynrychiolwyr o Ysgol Gyfun Glantaf ei hun, yn cyd-weithio’n agos gyda’r diben o ddarparu’r adnodd hwn ar eich cyfer. Hyderwn y byddwch yn cymryd amser i’w ddarllen ac yna’n gweithredu rhai o’r argymhellion a awgrymir. Mae’r Canllaw hefyd yn cynnwys atodiadau sydd yn egluro sut i addasu gosodiadau ar rwydweithiau cymdeithasol megis Trydar, Instagram a Facebook er mwyn sicrhau eu bod nhw’n ddiogel i’w defnyddio.

Canllaw e-Ddiogelwch Clwstwr Glantaf

Rhestr-wirio-Instagram

Rhestr-wirio-Twitter

Rhestr-wirio-Facebook

Wythnos Gwrth-Fwlio 2016

 

Gwefannau Cymdeithasol

Mae’n peri pryder mawr i ni fel staff ar hyn o bryd fod nifer o ddisgyblion yr ysgol yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol sydd yn anaddas ar eu cyfer. Mae canran helaeth ohonynt yn defnyddio Instagram, gyda nifer ohonynt hefyd yn berchen ar gyfrifon Facebook a Thrydar eu hunain.

Mae’r ysgolion cynradd sydd yn bwydo Ysgol Gyfun Glantaf wrthi’n cydweithio ar hyn o bryd er mwyn creu canllawiau ar gyfer rhieni fydd yn eu cefnogi wrth geisio cadw eu plant yn ddiogel ar-lein.
Y gobaith yw y bydd y canllawiau yma’n barod i’w rhannu gyda rhieni pob ysgol o fewn y clwstwr yn Nhymor y Gwanwyn. Yn y cyfamser, mae’r poster isod yn dangos yr oedrannau disgwyliedig i ddefnyddio gwahanol rwydweithiau cymdeithasol.

Poster-e-ddiogelwch-clwstwr-Glantaf

Nodwch os gwelwch yn dda mai’r oedran ar gyfer defnyddio Instagram, Trydar a Facebook yw 13 a nodir hyn yn glir yn eu telerau gwasanaeth.

Trafodir rhai o’r rhesymau pam y mae’r cyfyngiadau oedran yma’n bwysig yn yr erthygl isod.

social-media-not-for-under-13-s

Os ydych yn parhau i fod yn fodlon i’ch plentyn fod â chyfrif personol ar y rhwydweithiau cymdeithasol yma, byddem yn ddiolchgar petaech yn darllen yr wybodaeth isod yn drylwyr gan eu bod yn egluro sut y mae modd addasu gosodiadau a phroffiliau er mwyn sicrhau eu bod nhw mor ddiogel â phosibl wrth eu defnyddio.

Rhestr-wirio-Instagram

Rhestr-wirio-Twitter

Rhestr-wirio-Facebook

Wythnos Gwrth-Fwlio – Thema ‘E-Ddiogelwch’

Wythnos Gwrth-Fwlio,  thema ‘E-Ddiogelwch’ eleni.

Yn ogystal â chynnal gweithgareddau yn y dosbarthiadau, cynhelir gwasanaethau arbennig i ddisgyblion CC1, 2 a 3.

Gweler y fideo ‘Jigsaw’ a gynhyrchwyd gan yr heddlu sy’n addas i ddisgyblion Bl 3, 4, 5 a 6.

Cliciwch yma i gael gweld y fideo ‘Jigsaw’ **(rydym yn argymell eich bod yn edrych arno fel rhieni neu warcheidwaid i ddechrau cyn gadael i’ch plant ei weld).

Mae gwefan ‘thinkuknow’ hefyd yn adnodd gwych ar gyfer egluro i’r plant sut i gadw’n ddiogel pan maen nhw ar-lein.

Cliciwch yma er mwyn dod o hyd i gyngor am unrhyw fater yn ymwneud ag e-ddiogelwch.

Mae yma hefyd lu o adnoddau fydd yn eich cefnogi wrth addysgu’r plant am bwysigrwydd cadw’n ddiogel ar y rhyngrwyd ac wrth ddefnyddio tehchnolegau cymdeithasol.