Gwybodaeth Ddefnyddiol

Oriau ysgol

Annogir rhieni i sicrhau bod eu plentyn yn cyrraedd yr ysgol ar amser.

Derbyn, Bl 1 a 2

 • Cofrestr 9.00
 • Sesiwn y bore 9.05 – 10.15
 • Gwasanaeth 10.15 – 10.30
 • Egwyl 10.30 – 10.45
 • Ail sesiwn y bore 10.45 – 12.00
 • Amser cinio 12.00 –  1.00
 • Sesiwn y prynhawn 1.00 – 2.00
 • Egwyl 2.00 – 2.10
 • Ail sesiwn y prynhawn 2.10 – 3.15

Adran Iau

 • Cofrestr 9.00
 • Sesiwn y bore 9.05 – 10.35
 • Gwasanaeth 10.35 – 10.50
 • Egwyl 10.50 – 11.05
 • Ail sesiwn y bore 11.05 – 12.15
 • Amser cinio 12.15 –  1.15
 • Sesiwn y prynhawn 1.15 – 3.20

Yr Uned Feithrin

 • Sesiwn y bore 9.15 – 11.45
 • Sesiwn y prynhawn 12.55 – 3.25

 

Diogelwch haul

Anogir plant i wisgo hetiau haul a gofynnir i rieni roi eli haul ar eu plant cyn dod i’r ysgol. Gall y plant ddod ag eli haul gyda nhw i’r ysgol, a’i rhoi arnynt eu hunain. Anogir y plant i chwarae yn y cysgod ac i yfed dŵr yn gyson.

 

Cau’r ysgol mewn argyfwng

Petasai sefyllfa o argyfwng yn codi yn yr ysgol (e.e. nwy, llifogydd) a bod rhaid cael pawb allan o’r adeilad ac i ffwrdd o dîr yr ysgol, rydym yn defnyddio neuadd yr Eglwys Efengylaidd, Heol Eglwys Newydd. Fe fyddwn yn cysylltu gyda rhieni i’ch hysbysu ac i gadarnhau’r trefniadau casglu drwy neges destun / ebost.

Petasai sefyllfa o argyfwng yn codi a olygai bod angen diogelu pawb trwy eu cadw o fewn adeilad yr ysgol, eto byddwn yn cysylltu cyn gynted a bod modd gyda rhieni trwy neges destun / ebost i’ch hysbysu, i’ch diweddaru ac i gadarnhau unrhyw drefniadau pellach.

Yn y ddau achos uchod, byddwn yn gofyn yn garedig i chi beidio a dod i’r ysgol (tan i ni ofyn i chi wneud hynny) na ffonio’r ysgol rhag ofn ein bod yn ceisio cyfathrebu gydag unrhyw Wasanaethau Brys perthnasol.

Os oes cyfnod o dywydd garw, rhoddir neges ar Wefan yr Ysgol a Gwefan Cyngor Sir Caerdydd i ddweud os yw’r ysgol ar agor neu ar gau. Byddwn hefyd yn ymdrechu i rannu’r wybodaeth yma gyda chi ar gyfrif Trydar yr ysgol ac ar Seesaw pob dosbarth. Ar achlysuron fel hyn, rhaid aros i weld os yw pob aelod o staff yn medru cyrraedd yr ysgol fel bod yna ddigon staff ar gael yn yr ysgol i sicrhau y gymhareb gywir o ran staff a disgyblion.