Llywodraethwyr

Adroddiad-Blynyddol-y-Corff-Llywodraethol-2018-2019-Governing-Body-Annual-Report

Y Corff Llywodraethol

Mae Bwrdd Llywodraethwyr yn debyg i fwrdd cyfarwyddwyr cwmni a gwnant benderfyniadau ynglyn â sut y dylid rhedeg ysgol. Cynhelir cyfarfod o’r Corff Llywodraethol o leiaf unwaith y tymor a threfnir cyfarfodydd ychwanegol o’r is-bwyllgorau gan y Pennaeth yn dymhorol.

Mae’r Llywodraethwyr yn cydweithio gyda’r Pennaeth i:

 • gytuno ar amcanion a gwerthoedd yr ysgol
 • benderfynu’r hyn sydd i’w ddysgu
 • sefydlu safonau disgyblaeth
 • adolygu cynnydd yr ysgol
 • gyfweld ac apwyntio athrawon
 • benderfynu ar sut i wario cyllid yr ysgol a chymeradwyo cynlluniau datblygu’r ysgol
 • roi gwybodaeth i rieni am yr ysgol
 • lunio cynlluniau gweithredu i sicrhau gwelliannau yn dilyn arolygon yr ysgol.

Mae gan lywodraethwyr ysgol ddyletswyddau, pwerau a chyfrifoldebau cyfreithiol. Rhaid iddynt weithredu ar y cyd ac ni allant weithredu fel unigolion.

Mae llywodraethwyr ysgol yn:

 • rhieni
 • athrawon yn yr ysgol
 • cynrychioli’r Awdurdod Addysg
 • gweithio yn yr ysgol ond nid fel athro neu athrawes
 • gyfetholedig.

Mae rhiant lywodraethwr yn:

 • rhiant i blentyn yn yr ysgol
 • cael ei/eu (h)ethol gan rieni’r ysgol
 • gwasanaethu, fel llywodraethwyr eraill, am bedair mlynedd.

Cadeirydd: Mr Paul Jeffries

Is-Gadeirydd: Mrs Emma Goad

Pennaeth

Miss Siân Evans

Cynrychiolwyr yr Awdurdod Addysg Lleol

Mr Paul Jeffries

Dr Andrew Connell

Mr Rhys Taylor

Cynrychiolydd Athrawon

Mr Iolo Williams

Cynrychiolydd staff sydd ddim yn addysgu

Ms Rachel Chugg

Cynyrchiolwyr Rhieni

Mrs Emma Goad

Mrs Ruth Frost

Mr Ian Timbrell

Mrs Jenny Williams

Llywodraethwyr wedi’u cyfethol

Dr Carys Jones

Miss Suzanna Neesom

Mr Tomos Phillips

Clerc i’r llywodraethwyr

Mrs Ann Williams

Daw rhieni sydd yn lywodraethwyr â barn rhieni i’r Corff Llywodraethol ond disgwylir iddynt siarad a gweithredu fel unigolion. Ni ddylent ystyried eu hunain fel llais na chennad ar ran y rhieni: nid ydynt yn pleidleisio dros yr holl rieni’n gyffredinol. Cant statws cyfartal yng ngwaith y Corff Llywodraethol a chânt hawliau pleidleisio.