Presenoldeb

Mae presenoldeb cyson a phrydlon yn angenrheidiol i addysg yr unigolyn ac i rediad esmwyth y dosbarth a’r ysgol gyfan.

Os yw plentyn yn absennol o’r ysgol am unrhyw reswm, dylid rhoi gwybod i’r ysgol ar unwaith a gyrru llythyr o esboniad pan ddaw’r plentyn yn ôl i’r ysgol. Os na fyddwn yn derbyn esboniad o fewn pythnefnos i’r absenoldeb, byddwn yn ei gofnodi fel absenoldeb anawdurdodedig.

Ychydig iawn o absenoldebau heb ganiatâd a geir yn yr ysgol. Ymdrechwn i barhau gyda’r drefn hon.  Erbyn hyn rhaid i ysgolion, yn gyfreithiol, gadw cofnod o absenoldebau heb ganiatád – hynny yw:

  • os na fydd yna reswm digonol dros yr absenoldeb
  • os na fydd esboniad gan rieni neu warcheidwaid am absenoldeb.

Gofynnir i’r plant ddod i’r ysgol yn brydlon. Cyfrifir pob plentyn yn absennol os nad yw yn yr ysgol ar adeg cofrestru, heb ganiatad. Disgwylir i’r plant fod yn yr ysgol erbyn 9.00y.b.

Ni roddir caniatâd i rieni dynnu eu plant o’r ysgol  i fynd ar wyliau yn ystod y tymor. Cofnodir eich plentyn yn absennol heb ganiatâd.

Disgwyliwn fod pob disgybl yn anelu at fod yn bresennol 100%.Cofier bod 90% yn gyfystyr ag absenoldeb o’r ysgol am 1 diwrnod cyfan pob wythnos neu 19 diwrnod mewn blwyddyn.

Targed presenoldeb yr ysgol yw 96.2%.

Cliciwch yma os am ddarllen mwy o wybodaeth am ‘Hysbysiadau Cosb Benodedig’ am absenoldebau heb ganiatad.