Blwyddyn 6

I-Willaims-b6Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Llywelyn ein Llyw Olaf. Dyma i chi wybodaeth amdano.
Llywelyn ap Gruffydd oedd ŵyr Llywelyn Fawr drwy ei fab Gruffydd. Llywelyn oedd yr olaf o linach tywysogion Gwynedd i geisio uno Cymru ac fe gaiff ei alw’n Llywelyn Ein Llyw Olaf. Rhwng 1267- 77 roedd Llywelyn yn arwain dros dri chwarter Cymru ond, ar yr 11eg o Ragfyr 1282, lladdwyd Llywelyn mewn brwydr yng Nghilmeri ger Llanfair-ym-Muallt gan filwyr Brenin Edward I, er nad oedden nhw’n gwybod ar y pryd pwy oedden nhw wedi ei ladd.

Athro: Iolo Williams
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – T. Llew Jones
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Kit Wright
Chwedl y Dosbarth – Branwen
Artist y Dosbarth – Elfyn Lewis

Bl6MapCwricwlwmGwanwyn2017Yr6CurriculumMapSpringTerm

Gwaith Cartref 18.9

Friday, January 18th, 2019

Tasg 1 (erbyn 24.1)

Dysgwch weddill ‘Fy Ngardd Fach i’ a ‘Dewis Timau’ os gwelwch yn dda. Mae pawb wedi derbyn copiau ohonyn nhw ac fe fyddwn yn dechrau ymarfer fel dosbarth yr wythnos nesaf.

Tasg 2

Hoffwn petaech yn cwblhau eich tasgau ar Mathletics. Cofiwch bod ‘app’ ar gael hefyd y gallech ei lawrlwytho.

Tasg 3

Ymarfer eich geiriau sillafu ar gyfer prawf Sillafu Slic yr wythnos nesaf.

crocbris(an extortionate price) ystlum(bat i.e. the mammal) geiriadur(dictionary)
prudd(sad) cyfrifiadur(computer) pupur(pepper)
rhybudd(warning) dolur(hurt) rhybuddion(warnings)
burum(yeast) dyddiadur(diary) ystumiau(gestures)
ystum(posture) holiadur(questionnaire) ystlumod(bats i.e. the mammals)

Gwefannau ar Sway

Monday, January 14th, 2019

https://sway.office.com/NzxJN8zjTVHd7R6e?ref=Link – Skye / Koby

https://sway.office.com/rktX5feYETWzQzGG?ref=Link  – Sophie / Tom

https://sway.office.com/a3QXen6MZjgMCOCN?ref=Link – Lillian / Dyfan

https://sway.office.com/mSVPCw4Uq4zNf7fs?ref=Link – Ellie / Xavi

https://sway.office.com/NW4jq9dIRxT5roO8?ref=Link – Ceridwen / Yannik

https://sway.office.com/pG3pjPRBVSsl2Vui?ref=Link – Finley / Phoebe

https://sway.office.com/tf5kDq6Yb6Y6jYOF?ref=Link – Aaron / Mabli

Gwaith Cartref 11.1.19

Wednesday, January 9th, 2019

Tasg 1 (erbyn 17.1)

Dysgwch ddwy bennill gyntaf ‘Fy Ngardd Fach i’ a phennill gyntaf ‘Dewis Timau’ os gwelwch yn dda. Mae pawb wedi derbyn copiau ohonyn nhw ac fe fyddwn yn dechrau ymarfer fel dosbarth yr wythnos nesaf.

Tasg 2

Hoffwn petaech yn cwblhau eich tasgau ar Mathletics. Y prif bwrpas yw adolygu ein gwaith adio, tynnu, lluosi a rhannu. Cofiwch bod ‘app’ ar gael hefyd y gallech ei lawrlwytho.

Tasg 3

Ymarfer eich geiriau sillafu ar gyfer prawf Slick Spelling yr wythnos nesaf.

Gwaith animeiddio Finn Mccool

Tuesday, December 18th, 2018

Cyflwyniadau ‘Pirates’

Thursday, December 13th, 2018

Dyma ddetholiad o waith y dosbarth yn cyflwyno gwybodaeth am sut gwnaethpwyd y ffilm ‘The Pirates…In an Adventure with Scientists!’ Fel rhan o’r gwaith casglu gwybodaeth, defnyddiodd y disgyblion y rhyngrwyd a gwylio rhaglen sydd ar gopi DVD o’r ffilm. Cafodd y cyflwyniadau eu creu trwy gyd-weithio ar HWB, gyda rhai ar yr iPads ac eraill ar y gliniaduron.

Pirates1

Presentation

Pirates2

Pirates

Pirates presentation

HOW THEY MADE THE PIRATES-1

Blog Blwyddyn 6

Friday, December 7th, 2018

Cymraeg

Yn ein gwersi Cymraeg buom yn ysgrifennu ymson am ein noson olaf yn Llangrannog. Gan ddefnyddio cyffelybiaethau, trosiadau a idiomau.

 

Mathemateg

Yn ein gwersi Mathemateg buom yn datrys problemau lluosi a adio am wahanol gwmniau hedfan.

 

 

Gwyddoniaeth

Yr wythnos yma buom yn ysgrifennu casgliad am ein project awyrennau papur ac yn ‘sgrifennu beth ddysgom ni .

 

 

Gwaith Cartref 30.11

Thursday, November 29th, 2018

Tasg 1 

Mae angen i chi ddysgu’r geiriau ar gyfer y caneuon sy’n rhan o’n Gwasanaeth Nadolig!

Tasg 2 (erbyn 5/12)

Lluniwch boster ‘Un Ydyn Ni’ yn dilyn ein Wythnos Gwrth-Fwlio. Mae’r cyfarwyddiadau ar y daflen.

Tasg 3 (erbyn 5/12)

Dyma y geiriau Sillafu Slic yr wythnos hon. Bydd y Prawf yn cael ei gynnal tuag at diwedd yr wythnos. Mae’r geiriau mewn ‘bold’ yno i herio’r disgyblion os ydyn nhw awyddus i roi cynnig arnyn nhw.

Wythnos 4 –  nn

 cennin(leek) ffynnon(well e.g. wishing well) minnau
cronni(to accumulate) gennyt Pennaeth (Head i.e. School Head)
cynnal(to sustain) gofynnodd (he/she asked) pennill (verse)
cynnyrch(produce) Gorffennaf (July) presennol(the present i.e. not in the past)
diflannu(to disappear) gorffennol(the past i.e. not in the present) synnu(to be surprised)

 

Year 6’s Blog

Friday, November 23rd, 2018

Maths/Mathemateg

In maths we worked on finding the lowest common number in fractions.

Yn mathemateg gweithio’n ni ar ffeindio’r  rhif cyffredin lleiaf  ffactorau.

 

Cymraeg/Welsh

In our welsh lessons we worked on idioms and understanding their meanings. We then drew posters of the idiom that we chose and drew the picture based on the idiom.

Yn ein gwersi cymraeg buom yn astudio idiomau a’u hystyr. Aethom ati i wneud posteri yn seiliedig ar yr idiom dewisom ni.

 

Gwyddoniaeth/Science

In science we carried on working on our paper airplane project. This week we looked at the results on the airplane that flew the furthest and the airplane that stayed in the air for the longest time. We drew a diagram showing how the airplane flighs and the different forces that efcfect it.

Yn ein gwersi gwyddoniaeth, buom yn cario ‘mlaen gyda ein prosiect ar awyrenau papur. Yr wythnos yma edrychom ni ar yr canlyniadau am y cystadlaeth ar pa awyren sy’n hedfan yn bellach a pa awyren arosodd yn yr awyr am yr amser hiraf. Creuom ni ddeiagram sy’n dangos sut mae’r awyrennau papur yn hedfan a’r grymoedd gwahanol sy’n ei effeithio.

 

Cerddoriaeth/Music

In our music lessons we’ve been learning about the famous composer John Williams and the music he’s composed e.g Harry Potter ‘Hedwig’s Theme’ , Star Wars opening theme.

Yn ein gwersi cerddoriaeth buom yn edrych ar waith yr cyfansoddwr John Williams a’r cerddoriaeth roedd e wedi cyfansoddi e.e Harry Potter ‘Hedwig’s Theme’ a Star Wars .

Gwaith Cartref 16.11

Thursday, November 15th, 2018

Tasg 1 (erbyn 28ain o Dachwedd)

Rydw i eisiau i chi baratoi cyflwyniad llafar unigol (yn Saesneg) yn cyflwyno gwybodaeth am unrhyw un o wledydd Asia.

Bydd disgwyl i chi siarad am o leiaf 4 neu 5 munud o flaen y dosbarth. Cewch wneud nodiadau bras a dod a nhw gyda chi ond cofiwch nad asesiad darllen yw hwn ac felly ni chewch ddarllen y nodiadau! Mae angen paratoi cyflwyniad o rhyw fath (e.e. Ppt ar Hwb / Prezi – uchafswm o rhyw 5-10 gair ar pob sleid) oherwydd credaf y bydd hynny yn eich helpu.

Efallai y gallech gyflwyno gwybodaeth am rai o’r pethau canlynol: Ffeithiau cyffredinol; gwybodaeth ddaearyddol; hanes; bwyd; crefydd; ieithoedd; traddodiadau a diwylliannau; chwedlau; enwogion o’r wlad; cerddoriaeth a.y.y.b. Bydd angen i chi ymarfer yn y tŷ!

Cliciwch yma i weld enghraifft o gyflwyniad a wnaethpwyd y llynedd.

Tasg 2 (erbyn 21/11)

Yn ystod ein hwythnos aml-ddiwylliannol ymhen rhai wythnosau, rydym am fod yn astudio India a chrefydd Hindwaeth. Byddaf yn casglu syniadau gan y disgyblion yr wythnos nesaf ac felly hoffwn petaen nhw’n dechrau meddwl am y math o weithgareddau yr hoffen nhw eu gwneud e.e. gwaith ymchwil a chyflwyno gwybodaeth ar gyfrifiaduron / iPads; gwaith Celf yn seiliedig ar chwedl; ymarfer a pherfformio Dawns draddodiadol; coginio byrbryd Indiaidd.

Tasg 3 (erbyn 21/11)

Dyma y geiriau Sillafu Slic yr wythnos hon. Bydd y Prawf yn cael ei gynnal tuag at diwedd yr wythnos. Mae’r geiriau mewn ‘bold’ yno i herio’r disgyblion os ydyn nhw awyddus i roi cynnig arnyn nhw.

Wythnos 3 –  il   ill   in

cynnil (economical / subtle) Mehefin(June) sillafu(to spell)
eiddil(slender / slight) penillion(verses) ceginoedd(kitchens)
pennill(verse) cynefinoedd(habitats) pwdinau(desserts)
cynefin(habitat) miliwn(million) melinau (windmills)
megin(bellows) hiliol(racist) brenhinoedd(kings)

Blog Bl.6

Friday, October 12th, 2018

Yr wythnos hon, paratoion ni ar gyfer ein portread o Flanimal drwy feddwl am, ac ysgrifennu i lawr, adferfau a cysyllteiriau diddorol.

Ym Mathemateg, dysgom ni am cyfesurynnau a chwareom ni gemau mathemateg.

Hefyd, ar Ddiwrnod T.Llew Jones, fe greom ni collage o Twm Sion Cati!