Blwyddyn 6

I-Willaims-b6Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Llywelyn ein Llyw Olaf. Dyma i chi wybodaeth amdano.
Llywelyn ap Gruffydd oedd ŵyr Llywelyn Fawr drwy ei fab Gruffydd. Llywelyn oedd yr olaf o linach tywysogion Gwynedd i geisio uno Cymru ac fe gaiff ei alw’n Llywelyn Ein Llyw Olaf. Rhwng 1267- 77 roedd Llywelyn yn arwain dros dri chwarter Cymru ond, ar yr 11eg o Ragfyr 1282, lladdwyd Llywelyn mewn brwydr yng Nghilmeri ger Llanfair-ym-Muallt gan filwyr Brenin Edward I, er nad oedden nhw’n gwybod ar y pryd pwy oedden nhw wedi ei ladd.

Athro: Iolo Williams
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – T. Llew Jones
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Kit Wright
Chwedl y Dosbarth – Branwen
Artist y Dosbarth – Elfyn Lewis

Bl6MapCwricwlwmGwanwyn2017Yr6CurriculumMapSpringTerm

Gwaith Cartref Cymeriad Cartŵn

Wednesday, September 12th, 2018

Tasg 1 (erbyn dydd Mercher 19/9)

Cynllunio portread o gymeriad cartŵn. Defnyddiwch y daflen i’ch helpu i wneud nodiadau manwl yn eich llyfrau Gwaith Cartref.

Cliciwch isod i lawrlwytho copi o’r daflen.

cynllun-ysgrifennu-portread-cartwn

Cliciwch isod i lawrlwytho portread o hoff gymeriad cartŵn Mr. Williams – Penfold!

penfold

Tasg 2 (erbyn dydd Llun 24/9)

Cynllunio cyflwyniad llafar unigol yn cyflwyno gwybodaeth am eich hoff gymeriad cartŵn. Gallwch drefnu’r wybodaeth yn yr un ffordd a’r portread.

Cliciwch isod i lawrlwytho agoriadau i frawddegau y gallech eu defnyddio yn eich cyflwyniad.

help-llaw_portread2

Dyma enghraifft dda o gyflwyniad llafar unigol gan gyn-ddisgybl:

Cyflwyniad Unigol from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Meini Prawf Llwyddiant Cyflwyniad Llafar

– Siarad yn eglur ac yn glir

– Defnydd o Gymraeg cywir (dim ‘gyd o’ na ‘Fi yn’!)

– Sicrhau fod y cynnwys yn ddiddorol i blant eraill

– Rhyngweithio gyda’r gynnulleidfa – meddwl am gwestiynau i’w gofyn

– Gellir creu cyflwyniad gweledol e.e. PPT neu Prezi (ond ni ddylid cynnwys mwy na 5 gair ar unrhyw sleid)

Tasg 3 (erbyn dydd Mercher 19/9)

Adolygwch eich geiriau Slick Spelling (Saesneg). Bydd prawf yn cael ei gynnal tuag at diwedd yr wythnos nesaf.

Gwaith buddugol Cadair Eisteddfod Ysgol Mynydd Bychan

Wednesday, July 18th, 2018

Dyma ymson ardderchog Ariel sydd wedi cael ei deipio’n barod ar gyfer yr Eisteddfod brynhawn dydd Llun. Bydd cyfle i bawb i’w ddarllen! Dyma oedd gwaith buddugol cystadleuaeth Cadair Eisteddfod Ysgol Mynydd Bychan eleni.

Ymson Eli Brown

Gwasanaeth Blwyddyn 6

Thursday, July 5th, 2018

Bydd ein gwasanaeth dosbarth yn cael ei gynnal ar fore dydd Mawrth, Gorffennaf y 24ain, am 9:30yb. Ar gyfer y gwasanaeth, hoffwn petaech yn chwilio am hen luniau ohonoch chi yn eich gwisg ysgol. Gall rhain fod yn luniau unigol, yn lun gyda theulu neu’n lun dosbarth. Dewch a nhw i’r ysgol ac fe gewch nhw yn ôl cyn gynted a bo modd.

Byddwn hefyd yn ddiolchgar petai gennych chi glipiau o hen wasanaethau dosbarth / sioeau Nadolig ac ati y gallen eu defnyddio.

Dewch a nhw ataf cyn gynted ag sydd yn bosibl os gwelwch yn dda!

Gwaith Cartref 29.3.18

Tuesday, March 27th, 2018

Tasg 1 (Dydd Llun, 16.4.18)

Rydw i eisiau i chi baratoi cyflwyniad llafar unigol (yn Gymraeg) yn cyflwyno gwybodaeth ar y testun ‘Fy 3 Hoff Le’.

Bydd disgwyl i chi siarad am rhyw 3 neu 4 munud o flaen y dosbarth. Cewch wneud nodiadau bras a dod a nhw gyda chi ond cofiwch nad asesiad darllen yw hwn ac felly ni chewch ddarllen y nodiadau! Mae angen paratoi cyflwyniad o rhyw fath (e.e. Ppt / Prezi – uchafswm o rhyw 5-10 gair ar pob sleid) oherwydd credaf y bydd hynny yn eich helpu.

Cliciwch isod i wylio cyflwyniad enghreifftiol.

Tasg 2 – Cynllunio ‘Disgrifiad o’ch hoff le’ (erbyn Dydd Llun, 16.4.18)

Defnyddiwch yr adnoddau isod i’ch helpu i gynllunio disgrifiad manwl o’ch hoff le. Mae yna restr o’r Meini Prawf Llwyddiant ar y disgrifiad o Fferm Glan-yr-Afon.

Fferm Glan-yr-Afon

Disgrifiad o Leoliad – Cynllun

Idiomau cymraeg

2 – Geiriadur Geirfa

Gwaith Cartref 23.3.18

Friday, March 23rd, 2018

Tasg 1

Rydw i eisiau i chi gwblhau y dasg ddarllen Saesneg a’i ddychwelyd ataf erbyn dydd Mercher nesaf.

Tasg 2

Rydw i wedi gosod tasgau i chi eu cwblhau ar Mathletics. Mae rhain yn bwysig gan eu bod yn adolygu ein gwaith ar ‘arwynebedd a pherimedr’ ac yn ein paratoi ar gyfer ein gwaith ar ‘ddata’.

Tasg 3 

Dyma y geiriau Sillafu Slic yr wythnos hon. Bydd y Prawf yn cael ei gynnal tuag at diwedd yr wythnos. Mae’r geiriau mewn ‘bold’ yno i herio’r disgyblion os ydyn nhw awyddus i roi cynnig arnyn nhw.

Wythnos 7  – us   ych  

poenus (painful) gwrthrych (object) gwrych (hedge)
taclus (object) henffych (a form of greeting)  
gwarthus (disgraceful) bresych (cabbage)  
anlwcus (unlucky) gennych (you have)  
cariadus (loving) ydych (are you…)

Gwaith Cartref 16.03.18

Thursday, March 15th, 2018

Tasg 1 (erbyn dydd Iau, 22.03)

Eich tasg y penwythnos yma ydy i gynllunio stori ‘Flashback’ yn Saesneg.

Y syniad yw bod eich prif gymeriad (bachgen neu ferch) wedi bod yn hwyr i’r ysgol sawl tro. Fe fydd disgwyl i chi gyfeirio at y ffaith ei fod e neu hi wedi bod yn hwyr yn y gorffennol ond y digwyddiad diweddaraf fydd ffocws eich stori. Byddwch yn egluro pam fod eich cymeriad yn hwyr y tro hwn trwy ddefnyddio ‘Flashback’. Gall y rheswm ei fod e neu hi’n hwyr fod yn unrhyw beth – defnyddiwch eich dychymyg!

Y Meini Prawf Llwyddiant:

Use various types of ‘power openers’.
Interesting descriptions of characters and settings e.g. similes, metaphors, ‘wow’ words (adjectives)
Dialogue set out correctly / The story will need to be written in the past tense (third person) e.g. Like a whirlwind, Sam rushed in through the door…
An opening to the story and the flashback section that grabs the reader’s attention
A flashback that includes both suspense and excitement

Defnyddiwch yr adnoddau isod i’ch helpu i gynllunio eich stori.

 

 

 

 

 

 

Plan a ‘flashback’ story

Late_for_School_Again_-_Flashback_Story

Descriptive writing

Connectives

8 different ways of opening a sentence

Tasg 2 (erbyn dydd Iau, 22.03)

Adolygwch eich geiriau Slick Spelling (Saesneg). Bydd prawf yn cael ei gynnal tuag at diwedd yr wythnos nesaf.

Gwaith Cartref 2.2.18

Thursday, February 1st, 2018

Tasg 1

Mae’r ras am gadair Eisteddfod Ysgol Mynydd Bychan yn cychwyn gydag ysgrifennu ymson Eli Brown yn ystod gwers Miss Parri. Rydw i eisiau i chi gynllunio’r hyn yr ydych am ei ysgrifennu’n fanwl erbyn dydd Mercher nesaf (7.2). Defnyddiwch yr hyperddolenni isod i’ch cynorthwyo gyda’r gwaith!

Ymson Eli – Canllaw Cynllunio

Enghraifft o Ymson Example of an ‘Ymson’

Agoriadau a Chysyllteiriau

2 – Geiriadur Geirfa

Beth yw Ymson?

Beth am ymarfer trwy ddychmygu beth sy’n mynd trwy feddwl y cymeriad yn ‘Paperman’?

Tasg 2

Adolygu eich geiriau ar gyfer prawf sillafu ‘Slick Spelling’ (Saesneg) yr wythnos nesaf.

Gwaith Cartref 26.1.18

Thursday, January 25th, 2018

Tasg 1

 

Rydw i wedi gosod tasgau gwaith cartref i chi ar ‘Mathletics’. Mae rhai ohonyn nhw’n adolygu gwaith ar ffracsiynau tra bo eraill yn paratoi ar gyfer ein gwaith ar ganrannau. Peidiwch a phoeni os nad ydych chi’n gallu gwneud pob un – ond rydw i am i chi wneud eich gorau glas gyda phob un. Bydd hyn yn fy helpu i i weld beth y mae angen i ni weithio arno yn y dosbarth. Bydd rhaid i chi gwblhau’r tasgau yma cyn y gallwch chwarae unrhyw gemau pellach ar y wefan hon.

https://community.mathletics.com/signin/#/student

Tasg 2

Adolygu eich geiriau ar gyfer prawf sillafu ‘Slick Spelling’ (Saesneg) yr wythnos nesaf.

Gwaith Cartref 19.1.18

Thursday, January 18th, 2018

Tasg 1

Treuliwch gymaint o amser ag sydd bosibl yn defnyddio gwefan ‘Mathletics’ gan weithio ar y rhannau ‘Learn’ a ‘Play’. Os ydych chi’n defnyddio llawer arno – bydd yn golygu fy mod i’n gallu gosod targedau defnyddio i chi arno yr wythnos nesaf.

https://community.mathletics.com/signin/#/student

Tasg 2

Dyma y geiriau Sillafu Slic yr wythnos hon. Bydd y Prawf yn cael ei gynnal tuag at diwedd yr wythnos. Mae’r geiriau mewn ‘bold’ yno i herio’r disgyblion os ydyn nhw awyddus i roi cynnig arnyn nhw.

Wythnos 5 – is    udd    ur

 crocbris(an extortionate price) ystlum(bat i.e. the mammal) geiriadur(dictionary)
prudd(sad) cyfrifiadur(computer) pupur(pepper)
rhybudd(warning) dolur(hurt) rhybuddion(warnings)
burum(yeast) dyddiadur(diary) ystumiau(gestures)
ystum(posture) holiadur(questionnaire) ystlumod(bats i.e. the mammals)

Gwaith Cartref 12.01.18

Thursday, January 11th, 2018

Tasg 1

Ymarfer lluosi a rhannu. Cyfrifwch yr atebion i’r cwestiynau a gawsoch ddoe yn eich llyfrau gwaith cartref. Cofiwch ddangos eich gwaith cyfrifo! A dim defnyddio cyfrifiannell!!

Os nad ydych chi’n siwr – yna cofiwch ddefnyddio y fideos sydd ar y Wefan i’ch helpu chi!

Fideos Rhifedd / Numeracy Videos

Mae’n bosib y bydd y fideos yma o fudd i’r rhai ohonoch sydd yn rhoi cynnig ar luosi a rhannu ffracsiynau:

Tasg 2

Adolygu eich geiriau ar gyfer prawf sillafu ‘Slick Spelling’ (Saesneg) yr wythnos nesaf.