Blwyddyn 6

I-Willaims-b6Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Llywelyn ein Llyw Olaf. Dyma i chi wybodaeth amdano.
Llywelyn ap Gruffydd oedd ŵyr Llywelyn Fawr drwy ei fab Gruffydd. Llywelyn oedd yr olaf o linach tywysogion Gwynedd i geisio uno Cymru ac fe gaiff ei alw’n Llywelyn Ein Llyw Olaf. Rhwng 1267- 77 roedd Llywelyn yn arwain dros dri chwarter Cymru ond, ar yr 11eg o Ragfyr 1282, lladdwyd Llywelyn mewn brwydr yng Nghilmeri ger Llanfair-ym-Muallt gan filwyr Brenin Edward I, er nad oedden nhw’n gwybod ar y pryd pwy oedden nhw wedi ei ladd.

Athro: Iolo Williams
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – T. Llew Jones
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Kit Wright
Chwedl y Dosbarth – Branwen
Artist y Dosbarth – Elfyn Lewis

Bl6MapCwricwlwmGwanwyn2017Yr6CurriculumMapSpringTerm

Blog Bl.6

Friday, October 12th, 2018

Yr wythnos hon, paratoion ni ar gyfer ein portread o Flanimal drwy feddwl am, ac ysgrifennu i lawr, adferfau a cysyllteiriau diddorol.

Ym Mathemateg, dysgom ni am cyfesurynnau a chwareom ni gemau mathemateg.

Hefyd, ar Ddiwrnod T.Llew Jones, fe greom ni collage o Twm Sion Cati!

Gwaith Cartref 12/10

Thursday, October 11th, 2018

Dyma’r tasgau i chi weithio arnyn nhw yn ystod yr wythnos nesaf.

Tasg 1 (erbyn 16/10)

Cynllunio portread o Flanimal dychmyngol (yn Saesneg). Defnyddiwch yr adnoddau isod i’ch helpu i wneud cynllun manwl yn eich llyfrau Gwaith Cartref. Mae cynllun manwl yn hanfodol bwysig ond fe gewch hefyd dynnu llun o’ch Flanimal os yw hynny yn eich helpu. Gadewch i’ch dychymyg fynd i unrhyw gyfeiriad!!

Cliciwch isod i lawrlwytho’r adnoddau.

Flanimals Planning Helpsheet

Flanimals

Honk

Flanimal Helpsheet 3

Tasg 2 (erbyn 17/10)

Ymarfer eich geiriau sillafu ar gyfer prawf Slick Spelling yr wythnos nesaf.

Blog Bl.6

Friday, October 5th, 2018

Rydym ni wedi ysgrifennu portread am ein hoff gymeriad cartoon.

Daeth Mathew Rees mewn i siarad am ei waith yn Aardman.

Ym mathemateg dysgon ni sut i weithio y gwrthdro ar ol gorffen swm adio neu dynnu.

Yng Ngwyddoniaeth dysgon ni am sut mae awyrenau papur yn hedfan yn bell ac yn uchel.

 

Gwaith Cartref 5.10.18

Thursday, October 4th, 2018

Tasg 1 (erbyn dydd Llun, 8.10)

Ymateb i’r Her Siarter Iaith sydd wedi cael ei anfon atoch ar eich e-byst HWB gan Mr. Williams (Dosbarth Gwenllian).

Tasg 2 (erbyn dydd Mercher, 10.10)

Cwblhau eich tasgau a chwarae gemau ar Mathletics.

https://community.mathletics.com/signin/#/student

Tasg 3 (erbyn dydd Mercher, 10.10)

Dysgwch y geiriau sillafu Cymraeg isod yn barod ar gyfer eich prawf Sillafu Slic yr wythnos nesaf.

Wythnos 2 –  rr

barrug (frost) torrais (I broke) gyrru (to drive)
byrrach (shorter) torrwr (cutter)
byrraf (shortest) tyrrau (towers)
gyrrodd (he/she drove) pentyrru (to pile)
sarrug (sullen) tyrrodd (…came in droves)

Gwaith Cartref 28.9.18

Friday, September 28th, 2018

Tasg 1

Dros yr wythnosau nesaf, rydym am gynnal cystadleuthau Awyrennau Papur fel rhan o’n gwaith Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Bydd dwy gystadleuaeth yn cael eu cynnal, un i ddod o hyd i’r awyren sy’n gallu hedfan bellaf, a’r llall i ddod o hyd i’r awyren sy’n gallu aros yn yr awyr am yr amser hiraf.

Eich tasg erbyn dydd Iau nesaf, yw penderfynu pa un o’r ddwy gystadleuaeth yr hoffech fod yn ran ohoni ac yna dylunio awyren bapur ar gyfer y gystadleuaeth honno. Bydd angen i chi ddod a’ch awyrennau i’r ysgol ar y dydd Iau.

Mae yna syniadau i’w canfod ar y gwefannau isod…

https://www.foldnfly.com/#/1-1-1-1-1-1-1-1-2

www.youtube.com/embed/wedcZp07raE

www.youtube.com/embed/SUyqakRMrxo

Tasg 2

Hoffwn petaech yn cwblhau eich tasgau ar Mathletics. Cofiwch bod ‘app’ ar gael hefyd y gallech ei lawrlwytho.

Tasg 3

Ymarfer eich geiriau sillafu ar gyfer prawf Slick Spelling yr wythnos nesaf.

Gwaith Cartref 21.9.18

Thursday, September 20th, 2018

Tasg 1 (erbyn dydd Mercher, 26.9)

Parhau i weithio ar eich cyflwyniad llafar am eich hoff gymeriad sydd wedi cael ei animeiddio. Edrychwch ar y gwaith cartref blaenorol am fwy o fanylion.

Tasg 2 (erbyn dydd Mercher, 26.9)

Cwblhau eich tasgau a chwarae gemau ar Mathletics.

https://community.mathletics.com/signin/#/student

Tasg 3 (erbyn dydd Mercher, 26.9)

Dysgwch y geiriau sillafu Cymraeg isod yn barod ar gyfer eich prawf Sillafu Slic yr wythnos nesaf.

Wythnos 1 – id   if    ig  

 cadernid (stability) lleiafrif (minority) gwledig (rural)
gwendid (weakness) anweledig (invisible) rhanedig (divided)
rhyddid (freedom) brwdfrydig (enthusiastic) toredig (broken)
ieuenctid (youth) chwithig (awkward) ychydig (very little / slight)
cyfrif  (account / to count) mynyddig (mountainous)  sychedig (thirsty)

Gwaith Cartref Cymeriad Cartŵn

Wednesday, September 12th, 2018

Tasg 1 (erbyn dydd Mercher 19/9)

Cynllunio portread o gymeriad cartŵn. Defnyddiwch y daflen i’ch helpu i wneud nodiadau manwl yn eich llyfrau Gwaith Cartref.

Cliciwch isod i lawrlwytho copi o’r daflen.

cynllun-ysgrifennu-portread-cartwn

Cliciwch isod i lawrlwytho portread o hoff gymeriad cartŵn Mr. Williams – Penfold!

penfold

Tasg 2 (erbyn dydd Llun 24/9)

Cynllunio cyflwyniad llafar unigol yn cyflwyno gwybodaeth am eich hoff gymeriad cartŵn. Gallwch drefnu’r wybodaeth yn yr un ffordd a’r portread.

Cliciwch isod i lawrlwytho agoriadau i frawddegau y gallech eu defnyddio yn eich cyflwyniad.

help-llaw_portread2

Dyma enghraifft dda o gyflwyniad llafar unigol gan gyn-ddisgybl:

Cyflwyniad Unigol from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Meini Prawf Llwyddiant Cyflwyniad Llafar

– Siarad yn eglur ac yn glir

– Defnydd o Gymraeg cywir (dim ‘gyd o’ na ‘Fi yn’!)

– Sicrhau fod y cynnwys yn ddiddorol i blant eraill

– Rhyngweithio gyda’r gynnulleidfa – meddwl am gwestiynau i’w gofyn

– Gellir creu cyflwyniad gweledol e.e. PPT neu Prezi (ond ni ddylid cynnwys mwy na 5 gair ar unrhyw sleid)

Tasg 3 (erbyn dydd Mercher 19/9)

Adolygwch eich geiriau Slick Spelling (Saesneg). Bydd prawf yn cael ei gynnal tuag at diwedd yr wythnos nesaf.

Gwaith buddugol Cadair Eisteddfod Ysgol Mynydd Bychan

Wednesday, July 18th, 2018

Dyma ymson ardderchog Ariel sydd wedi cael ei deipio’n barod ar gyfer yr Eisteddfod brynhawn dydd Llun. Bydd cyfle i bawb i’w ddarllen! Dyma oedd gwaith buddugol cystadleuaeth Cadair Eisteddfod Ysgol Mynydd Bychan eleni.

Ymson Eli Brown

Gwasanaeth Blwyddyn 6

Thursday, July 5th, 2018

Bydd ein gwasanaeth dosbarth yn cael ei gynnal ar fore dydd Mawrth, Gorffennaf y 24ain, am 9:30yb. Ar gyfer y gwasanaeth, hoffwn petaech yn chwilio am hen luniau ohonoch chi yn eich gwisg ysgol. Gall rhain fod yn luniau unigol, yn lun gyda theulu neu’n lun dosbarth. Dewch a nhw i’r ysgol ac fe gewch nhw yn ôl cyn gynted a bo modd.

Byddwn hefyd yn ddiolchgar petai gennych chi glipiau o hen wasanaethau dosbarth / sioeau Nadolig ac ati y gallen eu defnyddio.

Dewch a nhw ataf cyn gynted ag sydd yn bosibl os gwelwch yn dda!

Gwaith Cartref 29.3.18

Tuesday, March 27th, 2018

Tasg 1 (Dydd Llun, 16.4.18)

Rydw i eisiau i chi baratoi cyflwyniad llafar unigol (yn Gymraeg) yn cyflwyno gwybodaeth ar y testun ‘Fy 3 Hoff Le’.

Bydd disgwyl i chi siarad am rhyw 3 neu 4 munud o flaen y dosbarth. Cewch wneud nodiadau bras a dod a nhw gyda chi ond cofiwch nad asesiad darllen yw hwn ac felly ni chewch ddarllen y nodiadau! Mae angen paratoi cyflwyniad o rhyw fath (e.e. Ppt / Prezi – uchafswm o rhyw 5-10 gair ar pob sleid) oherwydd credaf y bydd hynny yn eich helpu.

Cliciwch isod i wylio cyflwyniad enghreifftiol.

Tasg 2 – Cynllunio ‘Disgrifiad o’ch hoff le’ (erbyn Dydd Llun, 16.4.18)

Defnyddiwch yr adnoddau isod i’ch helpu i gynllunio disgrifiad manwl o’ch hoff le. Mae yna restr o’r Meini Prawf Llwyddiant ar y disgrifiad o Fferm Glan-yr-Afon.

Fferm Glan-yr-Afon

Disgrifiad o Leoliad – Cynllun

Idiomau cymraeg

2 – Geiriadur Geirfa