Blwyddyn 6

I-Willaims-b6Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Llywelyn ein Llyw Olaf. Dyma i chi wybodaeth amdano.
Llywelyn ap Gruffydd oedd ŵyr Llywelyn Fawr drwy ei fab Gruffydd. Llywelyn oedd yr olaf o linach tywysogion Gwynedd i geisio uno Cymru ac fe gaiff ei alw’n Llywelyn Ein Llyw Olaf. Rhwng 1267- 77 roedd Llywelyn yn arwain dros dri chwarter Cymru ond, ar yr 11eg o Ragfyr 1282, lladdwyd Llywelyn mewn brwydr yng Nghilmeri ger Llanfair-ym-Muallt gan filwyr Brenin Edward I, er nad oedden nhw’n gwybod ar y pryd pwy oedden nhw wedi ei ladd.

Athro: Iolo Williams
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – T. Llew Jones
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Kit Wright
Chwedl y Dosbarth – Branwen
Artist y Dosbarth – Elfyn Lewis

Bl6MapCwricwlwmGwanwyn2017Yr6CurriculumMapSpringTerm

Gwaith Cartref 8.3.19

Thursday, March 7th, 2019

Tasg 1 (erbyn 18.3.18)

Rydw i eisiau i chi baratoi cyflwyniad llafar unigol (yn Saesneg) yn cyflwyno gwybodaeth ar y testun ‘Fy Arwr’. Gan ei bod hi’n Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod heddiw, beth am ddefnyddio’r llyfr ‘Straeon Nos Da i Bob Rebel o Ferch’ fel ysbrydoliaeth!

Bydd disgwyl i chi siarad am rhyw 3 neu 4 munud o flaen y dosbarth. Cewch wneud nodiadau bras a dod a nhw gyda chi ond cofiwch nad asesiad darllen yw hwn ac felly ni chewch ddarllen y nodiadau! Mae angen paratoi cyflwyniad o rhyw fath (e.e. Ppt / Prezi – uchafswm o rhyw 5-10 gair ar pob sleid) oherwydd credaf y bydd hynny yn eich helpu.

Cliciwch isod i wylio cyflwyniad enghreifftiol.

Tasg 2 (erbyn 14/3/19)

Ymarfer eich geiriau Slick Spelling yn barod ar gyfer y prawf fydd yn cael ei gynnal yr wythnos nesaf.

Gwaith Cartref 22.2.19

Thursday, February 21st, 2019

Tasg 1

I gyd-fynd gyda dathliadau Dydd Gwyl Dewi (er 3 diwrnod yn hwyr!), byddwn yn cynnal ein Wyl Gymreig wedi i ni ddychwelyd yn dilyn hanner tymor. Mae ein dosbarth wedi cael ei enwi ar ôl un o dywysogion Cymru, Llywelyn ein Llyw Olaf. Rydw i eisiau i chi ddod o hyd i rhwng 5 a 10 o ffeithiau am fywyd a theyrnasiad Llywelyn ac yna eu hysgrifennu yn eich llyfrau gwaith cartref.

Tasg 2

Darllenwch y llythyr sydd wedi cael ei anfon adref gan Mr Marc Jon Williams heddiw (22.1.19) – dyma eich cyfle chi i feddwl am syniadau ar gyfer y dathliadau sy’n cael eu cynllunio ar gyfer diwedd y tymor ym mis Gorffennaf.

Gwaith Cartref 11.2.19

Sunday, February 10th, 2019

Tasg 1 (erbyn 18/2)

Ysgrifennwch adolygiad o ‘The Breadwinner’ (yn Gymraeg). Tua 300-400 gair sydd ei angen. Hoffwn petaech yn ei deipio ar ddogfen ‘Word’ ar eich cyfrif ‘Hwb’ a’i rannu gyda mi erbyn dydd Llun nesaf (18/2) os gwelwch yn dda. Wedi i chi gael cyfle i’w hail-ddrafftio, byddaf yn anfon yr ymdrechion gorau ymlaen i gystadleuaeth Adolygu Ffilm Eisteddfod yr Urdd.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld enghreifftiau o’r gwaith a oedd yn fuddugol y llynedd.

https://www.intofilm.org/news-and-views/articles/welsh-review-comp

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen cyfweliad gyda Nora Twomey, cyfarwyddwraig y ffilm.

https://amysmartgirls.com/an-interview-with-nora-twomey-director-of-the-breadwinner-a-new-film-that-tells-the-amazing-f1356f39df2d

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen adolygiadau o’r ffilm ‘The Breadwinner’.

https://www.theguardian.com/film/2018/may/27/the-breadwinner-review-nora-twomey-deborah-ellis-kabul
https://www.empireonline.com/movies/breadwinner/review/

Tasg 2 (erbyn 15/2)

Ewch dros eich geiriau Slick Spelling cyn y prawf fydd yn cael ei gynnal tuag at ddiwedd yr wythnos.

 

Gwaith Cartref 1.2.19

Thursday, January 31st, 2019

Tasg 1 (erbyn 11/2)
Mae’r tywydd wedi bod yn oer iawn, iawn yn yr Unol Daleithiau yr wythnos hon. Fe arweiniodd hynny at eu harlywydd, Donald Trump, yn anfon y neges canlynol ar ei gyfrif Trydar: “In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What is going on with Global Warming? Please come back fast, we need you!”

Mae Yr Arlywydd Trump o’r farn nad ydy Cynhesu Byd-Eang yn rhywbeth y dylem boeni amdano gan nad ydy, yn ei farn ef, yn digwydd go iawn. Eich tasg dros yr wythnos nesaf yw dod o hyd i ffeithiau a gwybodaeth sydd unai’n cefnogi honiad Donald Trump, neu’n ei wrth-brofi h.y. unai’n cytuno neu anghytuno gydag o. Gallwch gofnodi’r nodiadau yma (yn Saesneg os gwelwch yn dda) ar ddogfen Word ar ei cyfrif Microsoft 365 ar Hwb. Ceisiwch ddod o hyd i o leiaf 15 ffaith neu ddarn o wybodaeth.

Dyma restr o wefannau a allai fod yn fuddiol:
https://climate.nasa.gov/evidence/
https://www.wwf.org.uk/updates/10-myths-about-climate-change
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-real/
https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/general-geography/what-is-climate-change/
https://climatekids.nasa.gov/climate-change-meaning/

Tasg 2 (erbyn 8/2)

Dysgwch weddill ‘Fy Ngardd Fach i’ a ‘Dewis Timau’ os gwelwch yn dda. Mae pawb wedi derbyn copiau ohonyn nhw ac fe fyddwn yn parhau i ymarfer yr wythnos nesaf.

Tasg 3

Mae’n rhaid i bob un ohonoch gwblhau eich tasgau ar Mathletics. Cofiwch bod ‘app’ ar gael hefyd y gallech ei lawrlwytho.

Tasg 4

Dysgwch sut i sillafu’r geiriau isod ar gyfer eich prawf Sillafu Slic.

Wythnos 7  – us   ych  

poenus (painful) gwrthrych (object) gwrych (hedge)
taclus (object) henffych (a form of greeting)
gwarthus (disgraceful) bresych (cabbage)
anlwcus (unlucky) gennych (you have)
cariadus (loving) ydych (are you…)

Blog Blwyddyn 6

Friday, January 25th, 2019

Yr wythnos yma rydym ni wedi ;

Yn Saesneg , ysgrifenom gerdd ‘The magic box’ gan ‘Kit Wright’.

Yn Mathemateg, dysgom sut i adio, tynnu, rhannu a lluosi ffracsiunnau, gan wedyn symleiddo’r ateb.

Yng Ngwyddoniaeth rydym wedi dysgu am aerodynameg ceir Formula 1, yn barod i hwyrach roi atodiadau ar ein ceir cystadleuaeth Jaguar.

Rydym hefyd wedi bod yn dechrau paratoi am ysgrifennu chwedl yr wythnos nesaf!

Gan Aaron.

Gwaith Cartref 25.1.19

Friday, January 25th, 2019

Tasg 1 (erbyn dydd Mercher – 25/1)

Yr wythnos hon, eich gwaith cartref yw i gynllunio chwedl.

Gallech wneud hyn mewn sawl ffordd. Un dewis yw i ddefnyddio’r adnoddau sydd ar waelod y neges hon, ond nid yw hynny’n orfodol. Mae rhai ohonoch yn hoff o ysgrifennu nodiadau neu lunio map meddwl tra bo’r gweddill ohonoch yn hoffi dechrau ysgrifennu’r chwedl yn eich llyfrau gwaith cartref fel rhan o’r broses gynllunio. Gallech hefyd ddefnyddio’r adnodd a gawsoch chi gen i yn y dosbarth i’ch helpu gyda’r gwaith cynllunio.

Cofiwch am y M.P.LL ar gyfer Ysgrifennu Chwedl!

  • Cyflwyno problem a’i ddatrys
  • Gwrthdaro rhwng unigolion neu grwpiau o bobl
  • Cymeriadau, creaduriaid neu wrthrychau gyda phwerau hudol
  • Cymeriadau yn cael eu hanfon ar gyrch neu gyrchoedd (‘cyrch’ yw ‘mission‘)
  • Disgrifiadau o gymeriadau a lleoliadau – gan gynnwys defnydd o gyffelybiaethau, trosiadau ac anosoddeiriau diddorol
  • Gosod deialog yn gywir
  • Agoriadau amrywiol – gan gynnwys defnydd o ferfau cryno
  • SPPLAT – gan gynnwys treiglo ansoddeiriau yn dilyn ‘yn’ a defnydd cywir o’r collnod

Gwaith Gwil Garw

Os ydych chi’n dewis parhau gyda’r llinyn stori wedi ei sbarduno gan Gwil Garw – yna cliciwh isod am fwy o wybodaeth am y cymeriadau ac ati. Gallech barhau gyda’r gwaith y gwnaethoch yn y dosbarth gyda Miss Harries brynhawn dydd Iau fel rhan o’r gwaith cynllunio.

http://mellten.com/straeon/gwil-garw

Bydd yr adnoddau isod hefyd yn eich cefnogi wrth gynllunio –

worksheet1_cym-GwilGarw

GACA Chwedl

12 Cam yr Arwr

Mae’n bosib y byddwch yn dymuno defnyddio 12 Cam yr Arwr i gynllunio eich chwedl.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am 12 Cam yr Arwr – http://www.storyboardthat.com/articles/e/heroic-journey

Gallech hefyd ddefnyddio’r adnodd a gawsoch chi gen i i’ch helpu gyda hwn os mai dyma’r dull o gynllunio yr ydych yn dymuno ei ddefnyddio.

Chwedlau

Am fwy o wybodaeth am chwedlau’n gyffredinol – cliciwch ar yr adnoddau isod –

http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/legends-wales/index_cy.html
http://www.bbc.co.uk/cymru/gogleddorllewin/safle/chwedlau/
http://www.bbc.co.uk/cymru/bywyd/safle/chwedlau/
http://www.bbc.co.uk/cymru/bywyd/safle/mabinogi/straeon_mabinogi.shtml

Tasg 2

Defnyddiwch yr adnoddau yma er mwyn ymarfer eich sgiliau sillafu yn barod ar gyfer y prawf sillafu Slick Spelling fydd yn cael ei gynnal yn ystod yr wythnos nesaf.

Gwaith Cartref 18.9

Friday, January 18th, 2019

Tasg 1 (erbyn 24.1)

Dysgwch weddill ‘Fy Ngardd Fach i’ a ‘Dewis Timau’ os gwelwch yn dda. Mae pawb wedi derbyn copiau ohonyn nhw ac fe fyddwn yn dechrau ymarfer fel dosbarth yr wythnos nesaf.

Tasg 2

Hoffwn petaech yn cwblhau eich tasgau ar Mathletics. Cofiwch bod ‘app’ ar gael hefyd y gallech ei lawrlwytho.

Tasg 3

Ymarfer eich geiriau sillafu ar gyfer prawf Sillafu Slic yr wythnos nesaf.

crocbris(an extortionate price) ystlum(bat i.e. the mammal) geiriadur(dictionary)
prudd(sad) cyfrifiadur(computer) pupur(pepper)
rhybudd(warning) dolur(hurt) rhybuddion(warnings)
burum(yeast) dyddiadur(diary) ystumiau(gestures)
ystum(posture) holiadur(questionnaire) ystlumod(bats i.e. the mammals)

Gwefannau ar Sway

Monday, January 14th, 2019

https://sway.office.com/NzxJN8zjTVHd7R6e?ref=Link – Skye / Koby

https://sway.office.com/rktX5feYETWzQzGG?ref=Link  – Sophie / Tom

https://sway.office.com/a3QXen6MZjgMCOCN?ref=Link – Lillian / Dyfan

https://sway.office.com/mSVPCw4Uq4zNf7fs?ref=Link – Ellie / Xavi

https://sway.office.com/NW4jq9dIRxT5roO8?ref=Link – Ceridwen / Yannik

https://sway.office.com/pG3pjPRBVSsl2Vui?ref=Link – Finley / Phoebe

https://sway.office.com/tf5kDq6Yb6Y6jYOF?ref=Link – Aaron / Mabli

Gwaith Cartref 11.1.19

Wednesday, January 9th, 2019

Tasg 1 (erbyn 17.1)

Dysgwch ddwy bennill gyntaf ‘Fy Ngardd Fach i’ a phennill gyntaf ‘Dewis Timau’ os gwelwch yn dda. Mae pawb wedi derbyn copiau ohonyn nhw ac fe fyddwn yn dechrau ymarfer fel dosbarth yr wythnos nesaf.

Tasg 2

Hoffwn petaech yn cwblhau eich tasgau ar Mathletics. Y prif bwrpas yw adolygu ein gwaith adio, tynnu, lluosi a rhannu. Cofiwch bod ‘app’ ar gael hefyd y gallech ei lawrlwytho.

Tasg 3

Ymarfer eich geiriau sillafu ar gyfer prawf Slick Spelling yr wythnos nesaf.

Gwaith animeiddio Finn Mccool

Tuesday, December 18th, 2018