Blwyddyn 6

I-Willaims-b6Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Llywelyn ein Llyw Olaf. Dyma i chi wybodaeth amdano.
Llywelyn ap Gruffydd oedd ŵyr Llywelyn Fawr drwy ei fab Gruffydd. Llywelyn oedd yr olaf o linach tywysogion Gwynedd i geisio uno Cymru ac fe gaiff ei alw’n Llywelyn Ein Llyw Olaf. Rhwng 1267- 77 roedd Llywelyn yn arwain dros dri chwarter Cymru ond, ar yr 11eg o Ragfyr 1282, lladdwyd Llywelyn mewn brwydr yng Nghilmeri ger Llanfair-ym-Muallt gan filwyr Brenin Edward I, er nad oedden nhw’n gwybod ar y pryd pwy oedden nhw wedi ei ladd.

Athro: Iolo Williams
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – T. Llew Jones
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Kit Wright
Chwedl y Dosbarth – Branwen
Artist y Dosbarth – Elfyn Lewis

Bl6MapCwricwlwmGwanwyn2017Yr6CurriculumMapSpringTerm

Gwaith Cartref 22/9

Thursday, September 21st, 2017

Dyma’r tasgau i chi weithio arnyn nhw yn ystod y bythefnos nesaf.

Tasg 1 (erbyn 27/9)

Cynllunio portread o gymeriad cartŵn. Defnyddiwch y daflen i’ch helpu i wneud nodiadau manwl yn eich llyfrau Gwaith Cartref.

Cliciwch isod i lawrlwytho copi o’r daflen.

cynllun-ysgrifennu-portread-cartwn

Cliciwch isod i lawrlwytho portread o hoff gymeriad cartŵn Mr. Williams – Penfold!

penfold

Tasg 2 (erbyn 2/10)

Cynllunio cyflwyniad llafar unigol yn cyflwyno gwybodaeth am eich hoff gymeriad cartŵn. Gallwch drefnu’r wybodaeth yn yr un ffordd a’r portread.

Cliciwch isod i lawrlwytho agoriadau i frawddegau y gallech eu defnyddio yn eich cyflwyniad.

help-llaw_portread2

Dyma enghraifft dda o gyflwyniad llafar unigol gan gyn-ddisgybl:

Cyflwyniad Unigol from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Meini Prawf Llwyddiant Cyflwyniad Llafar

– Siarad yn eglur ac yn glir

– Defnydd o Gymraeg cywir (dim ‘gyd o’ na ‘Fi yn’!)

– Sicrhau fod y cynnwys yn ddiddorol i blant eraill

– Rhyngweithio gyda’r gynnulleidfa – meddwl am gwestiynau i’w gofyn

– Gellir creu cyflwyniad gweledol e.e. PPT (ond ni ddylid cynnwys mwy na 5 gair ar unrhyw sleid)

Tasg 3 (erbyn 27/9)

Adolygwch eich geiriau Sillafu Slic Saesneg cyn y prawf dydd Mercher nesaf.

Gwaith Cartref 24.3

Thursday, March 23rd, 2017

Cliciwch isod er mwyn gwylio mwy o fideos fydd yn eich helpu i ddeall sut mae sain yn teithio.

http://www.bbc.co.uk/education/topics/zgffr82/resources/1

Help llaw Gwaith Cartref 16.3

Thursday, March 16th, 2017

Cliciwch isod er mwyn atgoffa eich hun sut i ddod o hyd i gymedr, amrediad, modd a chanolrif set o ddata.

MathsEiraBl9

Gwaith Cystadleuaeth y Gadair Blwyddyn 6

Tuesday, March 14th, 2017

Cliciwch isod er mwyn darllen gwaith buddugol Sion y Ddafad Wlanog Werdd.

Scan0776

Scan0777

Scan0778

Scan0779

Cliciwch isod er mwyn darllen y gwaith a gafodd ei ddyfarnu’n ail yn y gystadleuaeth.

Scan0760

Scan0761

Scan0762

Cliciwch isod er mwyn darllen y gwaith a ddaeth yn drydydd yn y gystadleuaeth.

Scan0773

Scan0774

Scan0775

Blog Bl6 10.3.17

Friday, March 10th, 2017

Yn y dosbarth yr wythos yma, rydyn ni wedi bod yn ysgrifennu bywgraffiadur Ray Gravell. Hefyd rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda rhifau negyddol ac yn llunio deiagramau gwasgariad.

oddi wrth Aled ac Eve Pascoe

Blog Bl.6 3.3.17

Friday, March 3rd, 2017

Yr wythnos hon, rydym wedi dathlu diwrnod Dewi Sant ar Ddydd Mercher. Rydym hefyd wedi gwneud cyflwyniadau am ein tri hoff le.Cafon ni ddiwrnod cyngerdd cerddi a hwyangerddi ar y 2ail o Fawrth. Ar Ddydd Gwener y 3ydd o Fawrth, cafon ni ddisgo i orffen ein wythnos wyl Gymreig.

Gan Erin a Jac.

Gwaith Cartref 3.2.17

Thursday, February 2nd, 2017

Mae’r ras am gadair Eisteddfod Ysgol Mynydd Bychan yn cychwyn gydag ysgrifennu ymson Felix Baumgartner yn ystod ei naid. Rydw i eisiau i chi gynllunio’r hyn yr ydych am ei ysgrifennu’n fanwl erbyn wythnos nesaf. Y thema ar gyfer y gystadleuaeth eleni yw ‘Y Blaned’.  Defnyddiwch yr hyperddolenni isod i’ch cynorthwyo gyda’r gwaith!

Gwybodaeth am sut i ysgrifennu ymson

ymson gwaith cartref

Ymson Felix

Mwy o wybodaeth am daith Felix Baumgartner!

https://www.theguardian.com/sport/shortcuts/2012/oct/15/felix-baumgartner-skydive-key-questions-answered

http://theweek.com/articles/471425/felix-baumgartnersjump-from-space-by-numbers

http://www.redbullstratos.com/

Blog Blwyddyn 6 13.01.17

Friday, January 13th, 2017

Yr wythnos yma rydyn ni wedi bod yn gwneud gwaith tebygolrwydd ym mathemateg a chwarae y gem gardiau, lle mae Mr Williams yn troi cerdyn chwarae drosodd wedyn mae rhaid i rywun gyfrifo tebygolrwydd y rhif ar y cerdyn nesaf. Hefyd rydym wedi bod yn gwneud gymnasteg yn ein gwersi ymarfer corff.

Raslas Bach a Mawr 30.11.16

Tuesday, December 13th, 2016

postcard-620x860

Enw y sioe aethon ni i’w weld oedd Raslas bach a mawr. Fe welon ni y sioe yng Nghanolfan y mileniwm. Y prif gymeriadau oedd Syr Wynff a Plwmsan a aeth ar anturiaethau anhygoel. Roedd y prif weinidog yn filain ac yn trio torri lawr tŷ Syr Wynff a Plwmsan gan yrru nhw i garchar o’r enw Happy Home ond mae Syr Wynff a Plwmsan yn dianc a rhedeg yn ôl i Gymru. Mae tŷ Syr Wynff a Plwmsan yn rwtsh ratsh ond mae gan ffrind Syr Wynff a Plwmsan (sef Moronwen), sydd yn gyfoethog felly mae’n talu i gael y tŷ nôl yn iawn eto. Mae pawb yn stopio y prif weinidog rhag torri y tŷ. Oherwydd mae etholiad ar fin dod mae Syr Wynff yn rhedeg am brif weinidog ac mae yn ennill yr etholiad ac yn priodi Moronwen.

Yn fy marn i, roedd y prif weinidog yn greulon. Rydw i yn meddwl hyn oherwydd bod hi’n gweiddi ar pawb. Mae Plwmsan yn dwp. Cafodd hyn ei ddangos pan mae’n ysgrifennu ei enw fel ‘plwm2an’ ar ei ddrws ffrynt.

Fy hoff ran o’r sioe oedd pan ddaeth y prif weinidog â JCB i daro tŷ Syr Wynff a Plwmsan ac mae’r cân ‘wrecking ball’ yn cael ei chwarae. Yn fy marn i dyma’r sioe gymraeg gorau erioed oherwydd roedd e’n ddoniol iawn.

Rydym yn ddiolchgar i’r actorion yn enwedig Iwan Charles a Llyr Ifans am chwarae Syr Wynff ab Concord y bos a Plwmsan y twmffat twp. Hefyd diolch i’r holl griw o Theatr Bara Caws am baratoi y sioe.

Gan Steffan Hoogendoorn

Cerddi Ych-a-Fi Roald Dahl

Friday, December 9th, 2016

Dyma Jac Rees o Flwyddyn 6 yn darllen ei gerdd ‘Ych-a-Fi’ am y ‘Bloodbottler’. Daeth ymdrech Jac yn ail mewn cystadleuaeth genedlaethol a gynhaliwyd i ddathlu canmlwyddiant geni Roald Dahl. Gwych Jac!

http://www.revoltingrhymers.com/winners/

Cerdd Roald Dahl from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.