Blwyddyn 5

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Y Dywysoges Gwenllian. Dyma i chi wybodaeth amdani.

Gwenllian oedd merch Llywelyn ap Gruffudd, Tywysog Cymru (“Llywelyn Ein Llyw Olaf”). Ar ôl marwolaeth Llywelyn ym 1282, daeth Cymru i gyd dan reolaeth y Brenin Edward I o Loegr. Anfonodd Edward Gwenllian, a oedd yn faban blwydd oed,i leiandy yn Lloegr fel na châi blant a allai adnewyddu annibyniaeth Cymru. Bu Gwenllian yn byw yno hyd ei marwolaeth 53 o flynyddoedd yn ddiweddarach yn anymwybodol o’i llinach.

Athro: Marc Jon Williams
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) –  Gwyn Morgan
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Gillian Clarke
Chwedl y Dosbarth – Gwenllian
Artist y Dosbarth – Kyffin Williams

Blog Bl.5

Friday, January 25th, 2019

Dysgom am y bomio yn ystod yr Ail Ryfel byd. Fe wnaethon nhw ddefnyddio ‘bom incendiary’ i boeri tan pan roedd yn taro’r llawr.  Roedd bomiau nwy sydd yn gwahanu nwy bobman ond doedd y Naziaid ddim wedi gollwng nhw ohrwydd roedd gan Prydain fygydau nwy i’w hachub nhw.

Blog Blwyddyn 5

Friday, December 7th, 2018

Saesneg

Yn y gwersi saesneg, edrychom ar atalnodi, homoffonau ac dyddiadur. Yn ein gwers atalnodi rydyn ni wedi ail ysgrifennu rhan o Teyrnas Kensuke gyda’r atalnodi. Yn ein gwersi homoffonau roeddwn wedi dysgu beth ydyn nhw ac wedi tanlinellu nhw ar daflen. Yn ein gwersi dyddiadur casglom ni eiriau ac ysgrifennu nhw i lawr yn ein llyfrau. Yna casglom eiriau o’r esiampl.

Mathemateg

Dysgom am wahanol drionglau (Isosgeles, Hafalochrog ac ongl sgwar) a’u llunio yn ein llyfrau. Heddiw (Gwener y 7fed o Ragfyr) aethom ar Mathletics.

Daearyddiaeth

Gwnaethom linell amser o adegau pwysig ym mywyd Martin Luther King .

Blog Blwyddyn 5

Friday, November 23rd, 2018

Wythnos yma dysgom ni sut i rannu hefo degolion. Hefyd ddysgom sut i luosi gyda degolion. Bore ma (dydd Gwener) ddechreuom ni ddysgu ein llinellau ar gyfer y sioe Nadolig!  Prynhawn ma (Dydd Gwener) rydym ni yn mynd i Dalybont i wneud chwaraeon/ymarfer corff.

 

Blog Bl.5

Friday, October 12th, 2018

Yn mathemateg gwnaeth y dosbarth ymarfer defnyddio € gan chwilio am gofroddion ar wefan y Colosseum.

Yn saesneg ysgrifenodd y dosbarth sgript am  y llyfr Kensukes Kingdom.

Blog Bl.5

Friday, October 5th, 2018

Ym Mlwyddyn 5 rydyn ni wedi gwneud powerpoint am saith rhyfeddod y byd ar y cyfriddiadur.

Rydym hefyd wedi darllen y stori o India ac ar ol creu fersiwn ein hun.

Gan Daniel a Jemima

Gwaith Cartref Animeiddio

Thursday, July 5th, 2018

Helo Blwyddyn 5!

Yn dilyn ein bore’n ymchwilio i’n thema ar gyfer mis Medi, Animeiddio, hoffwn petaech yn llunio Map Meddwl yn dangos eich syniadau a’ch cwestiynau ar gyfer y thema.

Syniadau
Oes yna unrhyw dasgau darllen neu ysgrifennu yr hoffech eu gwneud?
Beth am gyflwyniadau llafar posibl neu trafodaethau mewn grwpiau?

Ydych chi’n gallu meddwl am waith trin data y gallwn ni ei wneud fel rhan o’r thema yma? e.e. holiaduron, llunio tablau a graffiau gwahanol.

O ran arian, oes yna waith yn edrych ar elw a cholled a chymharu costau ffilmiau y gallwn ni ei wneud?

Os yna waith yr hoffech chi ei wneud yn eich gwersi Celfyddydau Mynegiannol (e.e. cerddoriaeth, celf, drama)?

Oes gwaith yr hoffech ei wneud yn defnyddio technoleg fel iPads neu’r Cluniaduron?

Cwestiynau
Beth hoffech chi ei ddysgu a’i wybod am animeiddio? e.e. ydych chi eisiau dysgu am wahanol fathau o animeiddio neu a ydych chi’n awyddus i ddysgu am hanes y grefft?

Dewch a’ch syniadau ataf erbyn diwedd y tymor (24/7/18) ac fe wnaf yn siwr fy mod yn cynnwys cymaint ohonynt ag sydd yn bosibl o fis Medi ymlaen!

Cofiwch – os ydych chi’n creu animeiddiadau dros Wyliau’r Haf – fe gewch ddod a nhw i fewn i’r ysgol ar ddechrau’r tymor newydd i ddangos i’r dosbarth!

Mwynhewch!

oddi wrth

Mr Iolo Williams

Blog Blwyddyn 5

Friday, February 9th, 2018

Iaith.

Rydym ni wedi bod yn paratoi monolog Gracie Barlow, ifaciwî o’r stori ‘SAIS YDI O , MISS’ gan Brenda Wyn Jones.

Mathematics.

Rydym ni wedi bod yn trin data o  gwestiynau a graffiau gwahanol.

A wedi dysgu pump cam gwahanol;

  1. Gofyn cwestiwn
  2. Casglu data
  3. Arddangos y data
  4. dadansoddi y data
  5. Ateb y cwestiwn

Gan Dyfan a Aaron

9/2/18.

Blog Bl.5 24.11.17

Friday, November 24th, 2017

Buon ni yn edrych ar fapiau o Gymru ac o Gaerdydd.

Roedden ni yn amcangyfrif pellteroedd teithio dros Gymru, ac yn ysgrifennu cyfarwyddiadau i gyrraedd Bae Caerdydd o’r ysgol.

Yn ein gwaith mathemateg , dysgon ni am ffracsiynau, degolion a chanrannau.

 

Blog BL.5

Friday, October 20th, 2017

Iaith

Cynllunion ni neges mewn potel. Rydym angen esgus taw ni yw Meilyr o Teyrnas Kensuke gan Michael Morpugo sy’n  cwympo oddi ar ei long y Ladi Wen yng nghanol storm erchyll ac yn deffro ar ynys ryfedd cyn goroesi  ar ffrwythau a pysgod.

Mathemateg

Rydym ni wedi bod yn gweithio  ar gyfesurynnau.

 

Blog Bl 5 13-10-17

Friday, October 13th, 2017

Saesneg

Rydyn ni wedi bod yn cynnal trafodaeth am Kensuke’s Kingdom gan Michael Morpugo.

Mathemateg

Rydyn ni wedi gwneud gwahanol fathau o luosi.

E.E       846×541=457,686

Addysg Grefyddol

Rydyn ni wedi edrych ar sut mae Iddewon yn dathlu Succot.

Gwyddoniaeth

Yn ein gwersi gwyddoniaeth gadawon ni ffrwythau yn yr haul am 5 diwrnod.

Mabli ac Aaron