Blwyddyn 4

mj-williams-b4

Mae ein dosbarth ni wedi cael ei enwi ar ôl Owain Glyndŵr. Dyma i chi wybodaeth amdano.

Roedd Owain Glyndŵr yn arweinydd o fri ac ef oedd y Cymro olaf i gael ei gyhoeddi’n Dywysog Cymru – a hynny dros 600 mlynedd yn ôl. Arweiniodd wrthryfel hir a ffyrnig yn erbyn coron Lloegr ond aflwyddiannus fu ei ymdrechion yn y pendraw. Does dim cofnod o farwolaeth Owain Glyndŵr ac mae rhai’n credu ei fod yn cysgu mewn ogof yn barod i ddychwelyd rhyw ddydd i arwian y Cymry unwaith eto.

Athro: Marc Jon Williams
CDD – Viv Edwards/Lisa Powell
Ymarfer Corff – Prynhawniau dydd Llun a dydd Gwener
Bardd y Dosbarth (Cymraeg) – Gwyn Morgan
Bardd y Dosbarth (Saesneg) – Roger McGough
Chwedl y Dosbarth – Melangell
Artist y Dosbarth – Tony Goble

Map Cwricwlwm GWANWYN 2017 Bl. 4

Blog Blwyddyn 4 4.11.16

Friday, November 4th, 2016

Yr  wythnos yma ym mlwyddyn pedwar:

Rydym wedi bod yn dysgu am robotiaid yn ein gwersi iaith.

Ym mathemateg rydym wedi bod yn gwneud cyfesurynnau map.

Rydym wedi creu siapiau gan ddilyn cyfarwyddiadau Mr Williams, y siapiau oedd triongl isosgeles a phentagon.

Ar ddydd Mercher, daeth dyn mewn i ddysgu ni am ailgylchu.

gan Skye a Mabli P.

Cystadleuaeth Cerddi Ffiaidd Roald Dahl

Thursday, October 13th, 2016

Cystadleuaeth Roald Dahl – ‘Revolting Rhymers’

Cystadleuaeth Roald Dahl newydd sbon. Cystadlwch yn Gymraeg!

Galw’r gwlithod gwael a gwachul! Mae cystadleuaeth REVOLTING RHYMERS ROALD DAHL nawr ar agor!

Mae’r gystadleuaeth gyffrous hon yn un ddwyieithog ac yn galw ar feirdd ffiaidd ysgolion cynradd Cymru i ysgrifennu’r cerddi mwyaf seimllyd, drygionus ag afiach yn y Gymraeg neu’r Saesneg rhwng 4-30 llinell gan ddefnyddio o leiaf un o gymeriadau Roald Dahl.

Cyfle i ennill:
* iPad mini
* Llyfrau i ti a dy ysgol
* Dy gerdd wedi’i chyhoeddi mewn e-lyfr!

Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru, fydd yn beirniadu’r cerddi Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys awgrymiadau ffiaidd, ysbrydoliaeth a’r ffurflen gystadlu, cer i www.revoltingrhymers.com

Rhestr cymeriadau- http://www.roalddahl.com/roald-dahl/characters/

Enwau’r nofelau yn Gymraeg- https://cy.m.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl

#gwlithodgwaelgwachul
#RoaldDahl100Cymru

‘Aberfan’ – T.Llew Jones

Wednesday, October 12th, 2016

Cerdd Aberfan from Ysgol Mynydd Bychan on Vimeo.

Blog Blwyddyn 4 7.10

Friday, October 7th, 2016

Yr wythnos yma rydym wedi darllen a creu stori fel petaem ni yn Aberfan, ar y pryd hwnnw ac rydyn ni wedi edrych ar ddau ddarn hyfryd o gelf. Rydym wedi bod yn brysur iawn yn creu darn o gelf ein hunain am Aberfan. Rydym yn edrych ymlaen i fynd i Aberfan oherwydd bydd e’n rhoi syniadau i ni am ein straeon Aberfan. Rydym hefyd yn darllen stori o’r enw Santes Melangell ac rydyn wedi creu sgript amdani ar yr IPads. (Yannik ac Aaron)

Blog Blwyddyn 4 30.09.16

Friday, September 30th, 2016

Buom yn astudio’r gerdd ‘Aberfan’ gan T.Llew Jones yn ystod yr wythnos. Ein tasg geirio gwych oedd i greu cerdd ein hunain am Aberfan.

Rydym yn parhau i ymarfer cwestiynau CLIC yn y gwersi Mathemateg. Yr wythnos hon, buom yn ymarfer ein sgiliau lluosi bocs a jigso 100.

Dathlu Diwrnod Roald Dahl

Wednesday, September 21st, 2016

roald-dahl-007 roald-dahl-008 roald-dahl-009 roald-dahl-001 roald-dahl-002 roald-dahl-003 roald-dahl-004 roald-dahl-005 roald-dahl-006

Wednesday, September 21st, 2016

Blwyddyn 4 – Ymwelaid ag ABERFAN / Visit to Aberfan – Year 4

 

Annwyl Rieni,

 

Fel y gwyddoch, byddwn yn mynd ar ymweliad i ABERFAN ar ddydd LLUN y 10fed o Hydref i ddysgu mwy am y drychineb a ddigwyddodd yno hanner can mlynedd yn ôl.

Byddwn yn teithio ar y TREN, yn hytrach na bws, fel bo’r plant yn ennill profiad o ddarllen amserlenni amserau trên a thalu am docyn yn annibynnol. Mae croeso i rieni ymuno â ni ar y daith, ac os ydych am wneud hynny, plïs rhowch wybod i mi drwy lofnodi’r bonyn isod.

 

Byddwn yn dal y trên yng ngorsaf CATHAYS am 9:33 yn y bore gan gyrraedd MERTHYR VALE am 10:14. Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod eich plentyn ym maes parcio gorsaf CATHAYS erbyn 9:10 y bore hwnnw.

 

Pris tocyn yno a nôl (return) fydd £2.95, a gofynnir i’r plant i dalu drostynt eu hunain. (Pris tocyn oedolion fydd £5.85)

 

Os oes problemau gollwng brodyr a chwiorydd hŷn neu iau yn yr ysgol, mae Miss Evans wedi cynnig eu gwarchod yn y llyfrgell o 8:30 ymlaen.

 

Byddwn yn cerdded o orsaf Merthyr Vale i Ganolfan Hamdden Aberfan lle byddwn yn clywed hanes y drychineb gan un oedd yn blentyn yn yr ysgol hanner can mlynedd yn ôl. Wedi hynny, awn am dro i weld y gofeb a’r beddi.

 

Gofynnir i bob plentyn wisgo siwmper a chrys ysgol, ond ceir gwisgo jïns yn hytrach na thrwsus ysgol.

 

Fe fydd angen pecyn bwyd ar bob plentyn (ac oedolyn!)

 

Am 13:50, byddwn yn dal y trên o Merthyr Vale yn ôl i Cathays, gan gyrraedd am 14:30. Fe fydd angen i chi gasglu eich plentyn o’r orsaf pryd hynny.

 

Croesi bysedd am dywydd braf….!

 

YMWELAID AG ABERFAN – HYDREF 10, 2016

 

Enw’r plentyn – …………………………………………………………..

 

RHODDAF / NI RODDAF ganiatad i’m mhlentyn fynd ar ymweliad i

 

Aberfan.    Arwyddwyd …………………………………………………

 

HOFFWN ddod gyda chi ar yr ymweliad  (nodwch eich enw)

 

……………………………………………………………………………

Year 4 – Visit to Aberfan / Ymwelaid ag ABERFAN – Blwyddyn 4

 

Dear Parents,

 

As you know, we will be going on an educational visit to ABERFAN on MONDAY the 10th of October to learn more about the disaster that took place there 50 years ago.

We will be travelling by TRAIN, rather than a bus, so that the children can gain experience in reading train timetables and paying independently for train tickets. Parents are very welcome to join us, and if you wish to do so, please sign the slip below.

 

We will catch the train at CATHAYS station at 9:33, arriving at MERTHYR VALE at 10:14. Could you please ensure your child is at CATHAYS station car park by 9:10 that morning.

 

The price of a return ticket is £2.95, and I would like it if every child could pay for themselves. (An adult’s return ticket is £5.85)

 

If you have problems bringing siblings to school that morning, Miss Evans has kindly offered to look after any older / younger brothers and sisters from 8:30 onwards in the school library.

 

We will walk for Merthyr Vale station to Aberfan Leisure centre where we will hear from a survivor of the tragedy. Following lunch, we will then walk to the memorial garden and the graves.

 

I kindly ask that all pupils wear their school polo shirt and jumper, but they may wear jeans rather than school trousers.

 

All children (and adults!) will require a packed lunch.

 

At 13:50, we will catch the train at Merthyr Vale and return to Cathays by 14:30. All pupils will need to be collected from the station.

 

Lets’ hope the weather is favourable….!

 

VISIT TO ABERFAN – OCTOBER 10, 2016

 

Child’s name – …………………………………………………………..

 

I GIVE / DO NOT GIVE permission for my child to go on the visit to

 

Aberfan.    Signed …………………………………………………

 

I WOULD also like to join the visit   (write your name)

 

……………………………………………………………………………

Dan y Wenallt

Monday, July 4th, 2016

Mae Dan y wenallt yn y Bannau Brycheiniog sydd yn canolbarth Cymru. Antur byddech chi byth yn anghofio ydy Dan y wenallt .Yna caswom adeiladu lloches, symud dwr o un carton i’r llall hefo jygiau, parti loisn ar bwys y tan, ac oedd yn hwyl i weld. Caswom hefyd chwilio i mewn i gynefinoedd anifeiliad.

Dyma ychydig o luniau.

Tomos a Hywel.

image (5) image (6) image (7) image (8) image (9) image (11)

arbrawf ŵy a coca cola,

Thursday, June 23rd, 2016

Prynhawn 23/06/16

Rydym wedi  bod yn gwneud arbrawf ŵyau a coca cola.

Ac wedi dysgu llawer  am cadw ein dannedd yn iach!

Rydym ni wedi rhoi unŵy yn coca cola ac un ŵy mewn dŵr.

Tria rhagfynegi beth sy’n mynd i digwydd?

Mae’r wy yn y coke wedi pudru.

Ac mae’r ŵy yn y dŵr wedi aros y un peth.

Rydym ni wedi defnyddioŵyau oherwydd mae’r plisgyn ‘n fel enaml.

🙂 ! Gan Beth a Dylan ! 🙂

Ymweliad RSPB 25/04/2016

Monday, April 25th, 2016

Bore’ma, fe aethom i fynwent Cathays i edrych ar gwahanol fath o adar, drychfilod a pethau mae anifeiliaid wedi gadael ty-ol iddyn nhw. Ffeindiodd grwp Abi Shaw: chwilen, morgrygyn goch a gwlithod. Ffeindiodd grwp Maisy llawer o adar,  er engraifft: Robin goch, gwylanod, pioden a cnocell y coed werdd. Rydym wedi dysgu am y wahanol adar a drychfilod sydd yn byw yn y fynwent.

Gan Abi Shaw a Maisy.

IMG_0257

 

IMG_0248

 

IMG_0091 IMG_0099

 

 

IMG_0098 IMG_0248 IMG_0256